DIRECTIEVERKLARING INZAKE MANAGEMENTSYSTEEM

Focus en toepassingsgebied van de activiteiten

De directie van Vriezoo B.V. verklaart hierbij, dat zij een managementsysteem heeft geïntegreerd
binnen de totale bedrijfsorganisatie.
Scope: Het verrichten van ROV services.
Dit managementsysteem voldoet tenminste aan de geldende wet- en regelgeving, klanteisen en
wensen van de belangrijkste stakeholders. Alsmede aan de continue verbeter-eisen die de ISO 9001 en
ISO 45001 hieraan stelt.
In de markt wil Vriezoo B.V. bekend staan als een organisatie die gespecialiseerd is in het maken van
ROV-inspecties, die zeer flexibel is en snel kwalitatief goed werk aflevert. Vriezoo B.V. is erop gefocust
om deze twee onderdelen op een zo optimale manier te combineren in samenwerking met de
opdrachtgever.

Borgen risico’

Bij het beschrijven van de organisatie en het inzichtelijk maken van het bedrijfsproces is beoordeeld of
er voldoende beheersmaatregelen en middelen (opleiding/materieel/infrastructuur/mensen)
beschikbaar zijn. Daar waar dat niet voldoende bleek, is het systeem aangescherpt. Tijdens de
periodieke reviews wordt beoordeeld of het systeem nog adequaat is, en eventuele wijzigingen hierop
aangegeven. In het beheer van de daaruit volgende maatregelen wordt voorzien door middel van de
actielijst (B-650d).

Klantwensen

Binnen ons bedrijfsproces staat de wens van de klant centraal i.c.m. met het continue verhogen van
de klanttevredenheid. Deze zorgt er namelijk voor dat onze continuïteit gewaarborgd blijft.

De formulering van deze wens is tot stand gekomen door de analyse van de klantcontacten.
Deze wens is vertaald in een product- en/ of dienstenpakket welke door onze organisatie wordt
geleverd. In het kwaliteitshandboek staat beschreven hoe onze organisatie er voor zorgt dat we hier
aan blijven voldoen.

Jaarlijks zullen de ervaringen en inzichten omtrent de klantwensen en andere relevante stakeholders
worden geactualiseerd in een overleg voorafgaand aan de beoordeling van het managementsysteem.

Kwaliteit- en Arbomanagementsysteem

Dit managementsysteem bevat de beschrijving van onze processen waarbij de ISO 9001 norm (versie
2015) en de ISO 45001 (versie 2018) als uitgangspunten zijn genomen.

De gehele directie stelt zich verantwoordelijk voor de correcte naleving van het systeem en dat het
voldoet aan de wet- en regelgeving. De KAM-coördinator is belast met het beheer van het
managementsysteem. Als lid van het management heeft hij zich ervan overtuigd dat alle medewerkers
de doelen van het managementsysteem hebben begrepen en dat zij in staat zijn de benodigde
voorschriften uit te voeren.

Aan alle medewerkers is opgedragen te voldoen aan wat in het managementsysteem is
voorgeschreven. De directie zal volgens een vaste planning de implementatie en werking van het
systeem (zoals procedures en werkvoorschriften) beoordelen.

Veiligheid, gezondheid en welzijn

Veiligheid, Gezondheid en Welzijn hebben een prominente rol in de bedrijfsvoering. Op operationeel
niveau betekent dit dat bij de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk persoonlijk letsel en
materiële schade voorkomen dient te worden. Dit voor zowel eigen medewerkers, inhuurkrachten als
voor derden. Bij het nemen van strategische beslissingen is het continu verbeteren van de VGWomstandigheden
een belangrijke randvoorwaarde.
Verder is het van groot belang dat medewerkers worden geconsulteerd en betrokken bij de
beleidsvoering van Vriezoo B.V. Iedere medewerker wordt gestimuleerd om verbetervoorstellen aan
te dragen bij de KAM coördinator en mee te denken in het beleid van de organisatie en om mee te
denken in het verminderen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

Noodzakelijke middelen ter beschikking stellen

Bij het beschrijven van de organisatie en het inzichtelijk maken van het bedrijfsproces is beoordeeld of
er voldoende middelen (opleiding/materieel/infrastructuur/mensen) op het gebied van kwaliteit,
veiligheid en welzijn beschikbaar zijn. Tijdens de periodieke beoordeling van het managementsysteem
worden wijzigingen hierop aangegeven.

Corrigerende, preventieve, en verbeterende maatregelen

Iedere medewerker binnen de organisatie heeft het recht en de taak om verbeterpunten ten aanzien
van milieu-, veiligheids- en kwaliteitsaspecten binnen de organisatie aan te geven. Dit met als doel om
continu de processen te verbeteren.

Doelstellingen

Jaarlijks tijdens de beoordeling van het managementsysteem worden jaardoelen geformuleerd (B-
650c) en geëvalueerd. Deze worden per aspect opgesteld, met de daarbij behorende meetpunten.
Deze jaardoelen vormen samen met de stakeholder- risicoanalyse (B-400b) en contextanalyse (B-
400b) een levend onderdeel van deze beleidsverklaring.


Winkel, 19 december 2019

W.A. de Vries

Deze beleidsverklaring is gecommuniceerd binnen de organisatie en is op aanvraag toegankelijk voorhet publiek & relevante stakeholders.